Най-голямото число

най-голямото число
Кое според вас е най -голямото число ? Кое число е толкова голямо, че след него няма и не може да следва по- голямо число. Има ли въобще такова число.

Кое според вас е най -голямото число ?  Кое число е толкова голямо, че след него няма и не може да  следва по- голямо число.  Има ли въобще такова число.

Теорията на безкрайността  отхвърля  съществуването на най- голямо число, не може да има най -голямо число, след като след него може да се нареди следващо още по- голямо от него, след това следващо  и т.н. Но все пак ако приемем тази теория, ние трябва да задраскаме математиката като наука, защото се получава един пардокс наречен парадокс на безкрайността. А той се състои в следното. При безкрайността,ако създадем уравнение от числа 1+2+3+4+5+6+…. безкрайност=X то и 2+4+6….безкрайност=X   Това се получава защото  дори и да извадим всички нечетни числа от колонката на безкрайността, тя не може да стане по -малка от колоната, в която има всички четни и нечетни числа и също клони към безкрайност. Това означава,че  ако напишем всички числа в безкрайна редица и от тях вадим колкото си поискаме числа или прибавяме ,от това редицата няма да намалее. Това означава, че математиката като наука не е наука, а  просто хипотеза, защото тя се  основава на числата и изчисленията. Но  все пак най-голямо число съществува. Най- голямото число е длъжно да обединява всичко във   всички измерения степенувано на собствената си степен. В нашата вселена например най- голямото число ще обединява броя на най-малките частици на материята умножен  по броя  на моментите на тяхното съществувание, умножен още веднъж по броя на нещата, които съставят умножен по скоростта на движение, която притежават във  всеки един момент по отделно и всичко това степенувано на собствената си степен. Получавава се  реално число което съществува в реалния свят то не клони към безкрайност и от него може да се  изважда всяко едно от останалите числа. Кръщавам това число “ Всичко на степен всичко

Всеки ще каже,   а какво следва след това огромно число, което обхваща всичко и във всички измерения? След това число следва числото нула което обхваща нищо и в нито едно измерение. След като имаме число,  с което можем да изброим абсолютно всичко то по голямо от това число не може да съществува тъй като няма да има с какво да се отъждествява.