Руски православен календар за всички години

 Православен календар на руски език. Някой от празниците съвпадат с българския стар стил на летоброене.

Вижте кога се празнуват православните празници в Русия и държавите от СНГ. 

[ortcal_button val=' Календарь на год ']